Jesusmissionens vision: Folkväckelse och frälsning för människorna. Att göra Namnet Jesus och Evangeliet känt och erkänt (Mission i Norden och i andra länder med skarornas frälsning). Att Återupprätta våra förfäders klassiska Bibeltrogna kristna tro; den troslära och kristna leverne samfundsgrundare som John Wesley, C.O Rosenius, T.B Barrat och Lewi Pethrus m fl stod för och gav ut, dvs att kämpa för "den Tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga" (Jud.1:3). Befrielse och Helande för alla som kommer till Jesus. Lärjungaskap där troende formas och helgas till Jesu efterföljelse, där de kommer in i en välsignad Gudsgemenskap och där de utrustas för tjänst i Guds Rike.

 

Jesusmissionen är en fristående ideell verksamhet och tjänst. Vi samarbetar med troende från olika församlingar. Vi reser på mission, evangeliserar bl a på gator och torg, delar ut traktat och hittills har ca 70 000 hushåll i främst Norden fått evangelistiska traktat. Vi har fått se människor ta emot Jesus och gensvara på frälsning, likaså helande, befrielse och ett bestående lärjungaskap. Har missionerat på Mallorca och i Thailand där vi delat ut traktat, vittnat och predikat på gator och torg. Har även rest med på kampanjer i team till Afrika och Asien och då fick vi se starka helandemirakler och 1000-tals människor som gensvarade på frälsningsinbjudan. Vi i teamen predikade i byar, i kyrkor och medverkade även i kampanjmöten.

 

Vi har fått i uppdrag av Herren Jesus att utföra NORRLANDSMISSION, och dess koncept är: Resor till norrländska byar och städer i Norra delen av Sverige och Finland främst (allt ovanför Ljusdal och Vasa) och där dela ut Evangeliet i traktatform till många hushåll. Torgmöte och gatuevangelisation på dessa platser vi besöker, där vi också tränar de lokala troende till evangelisation, vi använder mik. och högtalare till Evangeliets proklamation samt "kaffebord" med personligt vittnande till enskilda. Väckelsemöte i den lokala församlingen för att väcka och inspirera, betoning är på Ordets förkunnelse enligt klassisk Väckelsekristendom, och sedan ha s k "eftermöte" med uppfyllelse av den Helige Ande eller Andedop, helanden, befrielse, frälsning. Mycket lovsång, tolkning till engelska vid behov. 

 

 

Mer info: Peter blev frälst -95 och Anette växte upp i frikyrkan och kom till tro på Jesus som barn. De träffades -96, gifte sig -97 och började tjäna Herren tillsammans i evangelisation och radioprogram (radioprogrammen sändes i olika omgångar 1996-2007) och Peter ledde en cellgrupp. Under årens lopp har de varit aktiva i olika församlingsuppgifter och de reser kontinuerligt till olika församlingar/platser och har möten och evangelisation. För mer information och uppbokning av möten och evangelisation emaila till: p.k95@hotmail.com. Rekommendationer finns att skicka. 

 

Anettes vittnesbörd:

https://akujala.blogg.se/2019/june/mitt-vittnesbord.html

 

Peters vittnesbörd: 

https://peterkujala.wordpress.com/2019/09/22/mitt-vittnesbord/

 

 


Väckelsen vi behöva: Vi behöver en genuin och ”äkta” VÄCKELSE i landet. Både en "Bibel-väckelse" där troende från alla sammanhang vänder tillbaka till troheten, hängivenheten till Guds Ord och Kristi lära, de kristna grunderna. Och så behöver vi en "Omvändelse-väckelse" där troende vänder om från synd och från ett ljumt, förvärldsligat kristenliv. Och så behöver vi definitivt en "Andeutgjutelse-väckelse" där Helige Ande och Guds eld griper tag, gör de troende brinnande i Anden och fyller de troende med Gudsnärvaro, med Guds kraft, med de andliga nådegåvorna som kommer i funktion, ja där Guds Ande kommer över hela bygder och samhällen och drar även de ofrälsta till Jesus. Slutligen och allra viktigaste så behöver vi en "Jesus-väckelse", där de troende på nytt blir kära i sin Herre och Frälsare och kommer tillbaka till 1:a kärleken till Jesus, en väckelse där Jesus är det centrala i allt. Allt det nu nämnda ingår förstås i denna genuina Väckelse...när vi läser om väckelserna förr och om nutida väckelser så ser vi att dessa "ingredienser" nästan alltid ingår. Denna väckelse är både den enskilde troendes ansvar likväl som varje församlings ansvar. När den troende själv kommer in i väckelse och församlingen likaså, ja, då sprids väckelsen ut till de ofrälsta runtomkring oss, men det börjar alltid med oss troende, med just dig...


Trosbekännelse:


Vår Trosbekännelse är detsamma som den Internationella Pingströrelsens (Assemblies of God) och är baserad på P.C Nelsons bok "Bible Doctrines". I Enlighet med denna Troslära beskriven i "Bible Doctrines" har vi också fått vår teologiska utbildning.

 

1. GUDS ORD


Bibeln är Guds eget Ord. Resultatet av vad heliga män för länge sedan talade och skrev allt eftersom Anden ingav dem. Det nya förbundet som det beskrivs i Nya Testamentet, accepterar vi som vår ofelbara guide i frågor angående uppträdande, liv och lära.
2 Tim 3:16, 1 Tess 2:13, 2 Pet 1:21, Joh.1:1, 14, Joh.17:17, Hebr.4:12, Rom.10:17


2. GUDDOMLIGHETEN


Vår Gud är en, men uppenbarar sig i tre personer; Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den Helige Anden, där alla är jämställda; den "Treenige Guden".

Fil 2:6. Joh.1:18, Hebr.1:1-3, 8, Joh.14:16-23


3. MÄNNISKANS SYNDAFALL OCH ÅTERUPPRÄTTELSE


Människan är en skapad varelse, gjord till Guds avbild. Genom människans uppror mot Gud i Syndafallet, d v s genom Adams överträdelse och fall kom synd och ondska in i människan och till världen. "Alla har syndat och saknar Härligheten från Gud", Rom.3:23. "Ingen rättfärdig finns, inte en enda", Rom.3:10. Jesus Kristus, Guds Son, trädde fram för att omintetgöra satans verk. Han gav sitt liv, göt sitt blod för att återlösa och föra människan tillbaka till Gud. Genom Jesu Frälsnings- och Försoningsverk på Golgata Kors erbjuds syndernas förlåtelse, frid med Gud, Guds-gemenskap och Himmelskt medborgarskap.


Denna Frälsning tas emot i Tro, och den troende blir Rättfärdigförklarad (Rätt ställt med Gud)genom Tro på Jesus och Hans Försoningsverk på Korset. Människan blir alltså Rättfärdiggjord genom Tro på Jesus av Guds Nåd, alla gärningar i att uppnå Rättfärdighet är uteslutna och till intet gagn.


Rom.5:1-21. Joh.3:16-21, Rom 5:6-21, Rom 3:10-24, Jes.53:2-12, Joh.14:6, Gal.3:13-14, 1 Kor 15:20-23, Kol.1:13-14, 19-20, Kol.2:13-14, Rom 10:9-10, Uppb .20:11-21:8, Ef.2:11-19, Hebr.9:1-28, 10:1-23


4. PÅNYTTFÖDELSE OCH EVIGT LIV


Människans första steg mot frälsning är gudomlig bedrövelse som leder till omvändelse. Den därpå följande Pånyttfödelsen som erfars när man Vänder om till Gud, Tror på och Bekänner Jesus som Herre och Frälsare, ja, den Pånyttfödelsen är nödvändig för alla människor, och när man blivit "Född på nytt" så leder det till Evigt liv i Himlen.

2 Kor 7:10,Joh 3:35,Titus 3:3-7 Ef.1:13-14,1 Joh.3:24, 4:12-13, Rom.8:16, Joh.3:15-16, 11:25-26


5. DOP I VATTEN


Dop i vatten genom nedsänkning är en direkt order från vår Herre och är enbart för de troende. Handlingen är en symbolför den kristnes identifikation med Jesu död, begravning och uppståndelse. Matt 28:19,Rom 6:3-5,Kol 2:11-12, Apg 8:36-39. Följande förordande angående dopritualen har antagits; "På min Mästares befallning, och din egen bekännelse om tro på Jesus Kristus som din personlige Frälsare och Herre, döper jag dig till Kristus i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn".


6. DOP I DEN HELIGE ANDEN


Dopet i den Helige Anden är en gåva från Gud som Han lovade genom Herren Jesus Kristus till alla troende och kan tas emot efter pånyttfödelsen. Upplevelsen följs av ett första bevis med att tala i tungor allteftersom den Helige Ande inger yttrande. Andedopet är nödvändigt för den troende för att denne skall kunna tjäna Gud genom Nåde- och Tjänstegåvorna, likaså är Andedopet av enorm betydelse i Gudsgemenskapen och i den troendes Helgelse.

Matt 3:11,Joh 14:16-17, Apg 2: 4, 38-39, Apg 10:44-46, 19:1-7, Joh.4:14, 7:37, Ef.5:18, 2 Kor.4:7


7. HELGELSE


Bibeln lär ut att utan helgelse kan ingen se Herren. Vi tror på läran om helgelse som ett definitivt men ändå pågåendearbete av nåd. Det påbörjas vid pånyttfödelsen och fortsätter fram till frälsningens uppfyllelse vid Kristi återkomst(eller fram tills man fysiskt dör och kommer hem till Herren). Viktigt för Frälsningen och Helgelsen är att följa Jesus som Herre, vilket innebär att det ska vara Verklig omvändelse, Rätt syndasorg med Syndabekännelse och att Lämna syndens vägar, varmed Jesu Blod renar fullständigt den troende från all synd, och bevarar den troende i Kristus, i Frälsningen.

Hebr 12:14, 1 Tess 5:23 Joh.14:21-24, 15:3, 17:17, Rom.6:1-6, 16-19, Rom.8:4-9,13-14, 1 Joh.1:8-2:1, 1 Joh.3:6-10, Hebr.5:12-6:8, Gal.5:16-24, 1 Kor.6:9-11, 15-20, 1 Kor.10:8-22, Ef.5:3-11, 1 Joh.2:15-17, Hebr.10:19-31, 2 Petr.2:18-22, Matt.3:6-12, 5:28-29, 18:15-17, Mark.9:42-48, 1 Kor.5:1-13, 2 Tim.3:1-8, 2 Tim.4:1-3, 2 Joh.1:9-11,Luk.13:7-9


8. GUDDOMLIGT HELANDE


Helande för våra fysiska sjukdomar utförs av Guds kraft genom bön i tro och genom handpåläggning. Det är tillgängligt för oss p g a Kristi Försoning, och är en förmån för varje medlem av Guds församling idag.

Mark 16:18, Jak 5:14-16, 1 Pet 2:24-25, Matt 8:17, Jes 53:4-5.Mark.11:22-24, Apg.10:38, Joh.14:12-13


9. UPPSTÅNDELSEN AV DE HELIGA, ÅTERKOMSTEN AV VÅR HERRE OCH HIMLEN


Alla som dör i Kristus, som frälsta Uppstår till Evigt liv i Himlen. Efter vedermödan (som varar i 7 år) ska Jesus återvända till jorden som Kungars Kung och Herrars Herre och tillsammans med de heliga, som ska bli kungar och präster, ska han regera i tusen år (Tusenårsriket), varefter den fullkomliga tillvaron i Himlen inträder.

Uppb 20:1-6, 21:1-27, 22:1-21.Apg1:11, 1 Kor.15:35-57, 1 Tess 4:16-18, Matt.24:27-44


10. HELVETE OCH EVIGT STRAFF


Den som fysiskt dör i sina synder utan att ha accepterat Kristus är hopplöst och evigt förlorad i sjön av eld och har därför ingen annan möjlighet att höra evangeliet om omvändelse och frälsningen hos Jesus. Uttrycket "evigt" som används för att beskriva längden av straff för de dömda i sjön av eld, innehåller samma tankar och mening som "evig existens" angående varaktigheten av glädje och hänryckning av de heliga i Guds närhet i Himlen.

Hebr 9:27, Upp.20:10-15, 21:8,Rom.14:11-12, Matt.3:8-12, 11:21-24, 25:31-45, Mark.9:43-48